Turistforeningen for Ebeltoft og Mols er stiftet d. 05. juni 1906.

I de tidligste år arrangerede foreningen ture og udflugter for medlemmerne og sommergæster. Det kunne være en sejltur på vigen eller en køretur i omegnen. I 1916 arrangerede foreningen således en sejltur til øen Hjelm. Året efter arrangerede man en tur helt badehotellet i Femmøller pr. hestevogn, med fællesspisning og en svingom. Jo- man forsøgte sagenligen at drage fremmede til byen, som det hed dengang.

Foreningens formål, § 1. Lød da også således: - At drage fremmede, især danske turister, til Ebeltoft og omegn og at støtte enhver bestræbelse for at gøre naturskønhederne og seværdighederne i og omkring byen så tilgængelig som mulig. 

Foreningen er som dengang stadig et organ for drøftelser af turistpolitiske spørgsmål, og turistforeningen formidle forsat kulturhistorier og de ”gode historier” som findes i området, -  til borgere og turister.

Foreningen består af 54 erhvervsmedlemmer, a`400 kr. 31 har valgt at være venner med Lodvig, og betaler således ekstra 300 kr. Se Lodvigs venner

Endvidere er 3 foreninger tilknyttet a´700 kr. 

Turistforeningen for Ebeltoft og Mols består desuden af 112 personlige medlemmer, der hver betaler 200 kr. pr. år.

_______________________________________

Vedtægter for Turistforeningen for Ebeltoft og Mols 2022

§1. Navn og hjemsted:

• Turistforeningen er stiftet den 05. juni 1906. Foreningens navn er Turistforeningen for Ebeltoft og Mols. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

§2. Formål og opgaver:

• At medvirke aktivt til udfordringen og opfølgning af turistpolitikken i Ebeltoft og Mols i Syddjurs Kommune.

• At arbejde for at fremme turismen i Ebeltoft og Mols, i Syddjurs Kommune i videste forstand under hensyntagen til bevarelse af kommunens natur-, kultur- og miljøværdier.

• At virke som inspirator, og koordinator for turistfremmende aktiviteter og forhold.

• Foreningen kan, i det omfang det af bestyrelsen skønnes formålstjenligt, samarbejde med den til enhver tid eksisterende lands- og landsdelsorganisation eller anden relevant sammenslutning.

§3 Medlemsforhold:

• Som medlemmer optages: enkeltpersoner, erhvervsvirksomheder, institutioner m.v.

• Udmeldelse sker skriftligt til foreningens formand med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

§4 Kontingent:

• Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentet.

§5 Foreningens organer:

• Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen.

§6 Generalforsamlingen:

• Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes ved annoncering på foreningens medier og i mails til foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

• Findes der på dagsordenen forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, skal dette fremgå af indkaldelsen.

• Sager, der af medlemmerne ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, må være foreningens formand i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

• Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af stemmetæller

2. Valg af dirigent

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

5. Formanden orienterer om planer samt budget for det kommende år.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelse og valg af suppleanter i h. t. §7.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuel

• Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter at mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller mindst 30 medlemmer har begæret dette skriftligt til formanden. Med begæringen skal følge en angivelse af, hvilken eller hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelsesfristen er 14 dage. Indkaldelsen sker efter reglerne som nævnt foran.

• Beslutninger på såvel den ordinære som på den ekstraordinære generalforsamlinger træffes med nedennævnte undtagelser ved almindelige stemmeflerhed blandt de fremmødte. Afstemningen foregår i almindelighed ved håndsoprækning, men skal, hvis ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det, ske skriftligt.

• Til beslutningen om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de gyldige stemmer er for beslutningen. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling efter derom gældende regler, på hvilken generalforsamling, der uanset stemmeberettigedes antal, kan træffes beslutning om de på den foregående generalforsamlingens dagsorden optagne punkter om opløsning af foreningen, ved en almindelig flertalsafgørelse.

• Ved foreningens opløsning beslutter generalforsamlingen, hvorledes foreningens aktiver skal anvendes til turistformål i Ebeltoft og Mols, Syddjurs Kommune.

• Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner

• Til beslutning om vedtægtsændring kræves, at 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for beslutningen.

• Blanke og ugyldige stemmer tælles ikke.

• Til eksklusion af medlemmer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for, og eksklusionen kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen eller efter forslag af mindst 30 medlemmer.

§7 Bestyrelsen

• Foreningen ledes af fem medlemmer valgt på en ordinær generalforsamling. Valgene gælder for to år, således at der hvert år på skift vælges tre og to medlemmer, første gang ved lodtrækning. Der vælges herefter 2. suppleanter der er på valg hvert år

§8 Konstituering af bestyrelsen:

• Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede.

• Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, således at den til enhver tid fungerende formands stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

• Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være bestyrelsesmedlemmer.

• Formanden tegner foreningens politik udadtil. Ved dennes fravær næstformanden.

• Formanden har tegningsret og kan handle og underskrive på foreningens vegne. Ved dennes fravær næstformanden.

• Formand og kasserer har adgang til foreningens bankkonto. Formanden har dankort til foreningen bankkonto.

• Formanden kan disponere over 5000 kr. Imellem hvert bestyrelsesmøde. Ved større beløb skal bestyrelsen forinden godkende udgiften.

• Alle fysiske breve til foreningen stiles direkte til formandens bopæl. Mails og anden digital post til foreningen, sendes til formandens mailadresse.

§9 Regnskab og revision:

• Foreningens regnskab løber fra 01. januar – 31. december • Foreningens regnskab revideres af den valgte revisor. §10 Æresmedlemmer:

• Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling eller efter opfordring af mindst ti medlemmer. Godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2022.