Referat Generalforsamling 28/2-2024 kl. 18.30 hos Mellem Jyder.Formand Walter Møller bød velkommen til 34 fremmødte.


Herefter gik over til den ordinære generalforsamling.


1. Valg stemmetællere

2. Valg dirigent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023

5. Formanden orienterer om planer samt budget for det kommende år.

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter i h.t. § 7.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Fastsættelse af kontingent

10. Evt.AD 1. Hanne Sloth og Svend Erik Kjær Lauersen blev valgt til stemmetællere


AD 2. Bestyrelsen foreslog Rene’ Vadstrup til dirigent. Blev enstemmigt valg.

Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


AD 3. Formanden aflagde beretning for foreningens aktiviteter i årets løb.

Vi måtte desværre aflyse 2 aftener da vi afholdte "Syng solen ned", men eller har vi været

tilfredse med vores ting. Især vores "Nissejagt", hvor der var over 70 børn som deltagere.  


Beretning herefter godkendt.


AD 4. Revideret regnskab fremlagt af kasserer Annette Kristensen.

Regnskab godkendt uden bemærkninger.


AD 5. Formanden gennemgik budget for 2024. Bestyrelsen forsætter med sammen aktiviteter, som hidtil.

Vi planlægger Virksomhedsbesøg for alle medlemmer og det første er planlagt hos byens nye flotte Padel center.


Ad 6. Ingen forslag indkommet


AD 7. Asbjørn Thyregod, Annette Kristensen og Egon Madsen, blev genvalgt til bestyrelsen.

Lise Skovsen og Ove Schmidt blev ligeledes genvalgt til suppleanter.


AD 8. Til revisor blev Jørgen Tind genvalgt. Hanne Tind blev genvalgt til revisorsuppleant.


AD 9. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.AD 10. Der var et spørgsmål om man skulle deltage med en bod når der afholdes Lubker Golf. 


Efter generalforsamlingen var der fælles spisning.