Referat Generalforsamling 16/2-2023 kl. 18.30 på Danhostel Ebeltoft.Formand Walter Møller bød velkommen til 30 fremmødte.


Herefter gik over til den ordinære generalforsamling.


1. Valg stemmetællere

2. Valg dirigent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022

5. Formanden orienterer om planer samt budget for det kommende år.

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter i h.t. § 7.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Fastsættelse af kontingent

10. Evt.AD 1. Hanne Sloth og Kirsten Hartvig blev valgt til stemmetællere


AD 2. Bestyrelsen foreslog Rene’ Vadstrup til dirigent. Blev enstemmigt valg.

Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


AD 3. Formanden aflagde beretning for foreningens aktiviteter i årets løb.

Beretning herefter godkendt.


AD 4. Revideret regnskab fremlagt af kasserer Annette Kristensen.

Regnskab godkendt uden bemærkninger.


AD 5. Formanden gennemgik budget for 2023. Bestyrelsen forsætter med sammen aktiviteter, som hidtil.

Vil forsøge at gøre foreningen mere synlige overfor erhvervsmedlemmer. Forsøge at genoplive traditionen med en Trommeslager


Der blev givet udtryk for at vi her i Syddjurs får lidt for de 3 mill. Der hvert år bliver tildelt Visit Århus

Vores egen hjemmeside og Face book siden er meget mere oplysende.

Der kom mange gode forslag til hvordan vi kan optimere vores udbredelse af kendskab til Ebeltoft og Mols.

Disse forslag tager bestyrelsen selvfølgelig med i vores videre arbejde.


Ad 6. Ingen forslag indkommet


AD 7. Walter Møller og Lars Berg blev begge genvalgt

Lise Skovsen og Ove Schmidt blev ligeledes genvalgt til suppleanter.


AD 8. Til revisor blev Jørgen Tind genvalgt. Hanne Tind blev genvalgt til revisorsuppleant.


AD 9. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.AD 10. Hanne Sloth oplyste, at man kan søge midler ved Sol og Strand. Evt. til en Trommeslager.

Efter indstilling fra bestyrelsen udnævnes Jørgen Laugesen som æresmedlem. For hans store arbejde for

Turistforeningen igennem mange år. Jørgen takkede derefter for udnævnelsen, som han var meget glad for.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.


Efter generalforsamlingen var der et indlæg med Tine Hansen fra Natur Mols. Som er nyt medlem

Af foreningen. Hvor hun fortalte om alle de spændende vandreturen, hun arrangerer i National Park Mols Bjerge.

Herefter var der fællesspisning.Referent Annette Kristensen Dirigent Rene’ Vadstrup